Over Groeilap

Groeilap onderzoekt hoe jongeren met een kwetsbaarheid of beperking met elkaar in interactie kunnen treden. Ze creëert in stad Sint-Niklaas moestuinen voor alle jongeren.  specifiek richten we ons op jongeren met een vluchtverhaal en jongeren met een beperking. 

Groeilap is een antwoord op de bevinding van het masterplan diversiteit in het jeugdwerk 2020. Hier stelt men dat er enerzijds een ondervertegenwoordiging is van bepaalde doelgroepen in het jeugdwerk en dat anderzijds de participatie in gescheiden circuits verloopt. Er is dus een te grote kloof tussen het traditionele jeugdwerk en het specifiek, professioneel jeugdwerk.

Concreet betekent dit:

  • dat diverse doelgroepen (jongeren met een beperking, jongeren met migratieachtergrond en jongeren in armoede of verontrustende thuissituatie) nog te vaak ondervertegenwoordigd zijn in het jeugdwerk. Bijvoorbeeld: jeugdhuizen, jeugdbewegingen, speelpleinwerkingen…
  • Professionele jeugdwerkorganisaties (pluswerkingen) nog meer linken moeten leggen om sociale integratie en verbinding in de samenleving te bevorderen.

Groeilap heeft dan ook het uitgesproken doel mensen samen te brengen ongeacht achtergrond, gender, sociaal-economische situatie of handicap. We zijn vrijblijvend  en verbindend met als objectief ontmoeting te organiseren tussen jongeren die anders waarschijnlijk niet met elkaar in contact zouden komen. We stoelen ons op de evidentie die stelt dat contact en ontmoeting een tegengif biedt tegen hardnekkige vooroordelen en bovendien bijdragen tot een warmere samenleving.  Jonge mensen die de ander in de ogen durven kijken en niet bang zijn elkaar te leren kennen, die samen pret maken en elkaar waar nodig liefdevol durven corrigeren: dat zijn de burgers die de samenleving van morgen nodig heeft.  

Ontmoeten is in deze dan ook een werkelijk ont-moeten, het moeten wordt ontdaan van iedere dwang.  Het elkaar leren kennen gebeurt volledig vrijblijvend in een context waarin iedereen onvoorwaardelijk welkom wordt geheten. Het woordje ‘lap’ in het tweeledige woord ‘groeilap’ is dan ook heel belangrijk. Een ‘lap’ is braakliggend terrein, het is een plek waarin er geëxperimenteerd kan worden en er tal van mogelijkheden liggen in de vorm van ontmoetingen en leerkansen op technisch, organisatorisch en sociaal vlak om jongeren te laten groeien. 

Groeilap is geen statisch project, zij is meer beweging dan organisatie en staat met beide benen in de wereld. Waar mogelijk en afhankelijk van de noden van onze jongeren leggen we contacten met spelers uit andere beleidsdomeinen (welzijn, cultuur, milieu…) teneinde gemeenschappelijke doelen te volbrengen. 

Samen met onze partners uit het jeugdwerk, de jeugdzorg, vluchtelingenwerk en zorg voor personen met een handicap streven we naar persoonlijke groei en versterking voor iedere jongere. We geloven dat verbinding daarin het cruciale ingrediënt is. Het is groeilap haar uitdrukkelijke missie deze verbinding te faciliteren. 

gesteund door